Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem”, stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Medicorette Sp. z o.o., Pińczowska 8, 85-877 Bydgoszcz,  NIP 725-22-83-685 zwanym dalej Usługodawcą.
 3. Usługodawca świadczy Usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Regulamin udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu internetowego.
 6. Regulamin, sporządzony jest w formie, umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

Definicje

 1. Produkt – towary lub usługi dostępne przez portal;
 2. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług dostępnych za pośrednictwem stron Usługodawcy;
 3. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy.
 4. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 5. Portal – system stron internetowych stworzonych przez Usługodawcę, dostępny pod adresem www.dogsanddrops.com.
 6. Usługodawca – Medicorette Sp. z o.o. Pińczowska 8, 85-877 Bydgoszcz, NIP 725-22-83-685
 7. System teleinformatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
 8. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usług, lub usługi, które następuje poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 4. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom, iż podane przez nich dane osobowe zostaną przez Usługodawcę zachowane w tajemnicy.
 5. Informacje przekazywane przez Usługobiorców mogą zostać ujawnione jedynie za uprzednią zgodą Usługobiorcy lub w przypadku gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 6. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 7. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę można składać: a) pisemnie na adres Usługodawcy, b)w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@dogsanddrops.com. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 
 9. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni o czym w tym terminie powiadomi Usługodawcę. W takim przypadku w ciągu 14 od zawiadomienia o odstąpieniu Usługobiorca zwróci towar do sklepu na własny koszt.

Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Medicorette Sp. z o.o., Pińczowska 8, 85-877 Bydgoszcz,  NIP 725-22-83-685.

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. oraz postanowieniach niniejszego regulaminu.
 2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następującym celu:
 • zawarcia i wykonania umowy z klientem lub kontrahentem, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będziemy przetwarzać dane osobowe przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.
 • rozpatrywania skarg i reklamacji, (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO).
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas trwania postepowań w zakresie dochodzonych roszczeń.
 • archiwizowania dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Będziemy przetwarzać dane osobowe przez okresy wskazane przepisami prawa, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.
 • prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód. W każdym czasie możecie Państwo wycofać zgodę.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy hostingowe, podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące usługi finansowe i prawne.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie rodoon.eu będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności.

Wymagania techniczne

 1. Podstawowe wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną :
 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową wspierającą HTML 5;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Zagrożenia

Możliwe zagrożenia związane z świadczeniem usług drogą elektroniczną:

 1. Należy mieć na uwadze, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem zainfekowania, systemu informatycznego chociażby przez implementacje niepożądanego oprogramowania, które może powodować wiele szkód.
 2. Aby uniknąć zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego polecane  jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze z którego Usługobiorca korzysta.
 3. Bardzo ważne jest aby usługobiorca korzystał z systemów antywirusowych oraz dokonywał niezbędnych aktualizacji.
 4. Aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania z serwisu zaleca się korzystanie fakultatywnie z zapory systemowej.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które Usługodawca nie ma wpływu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usług.

Postanowienia końcowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. postanowieniach niniejszego regulaminu oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Usługodawca nieustannie wdraża wszelkie starania aby zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych osobowych.
 3. Usługodawca ma prawo i w razie potrzeby będzie dokonywał zmian w Regulaminie. Zmiana ta może być spowodowana implementacją nowych przepisów prawa, bądź zmianami, w zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę.
 4. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 5. Usługodawca o wszelkich zmianach będzie przedstawiał poprzez obwieszczenie zmian w Regulaminie na stronie Portalu Usługodawcy.
 6. Sądem właściwym do sporów wynikłych ze stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy według przepisów ogólnych.